Thursday, September 2, 2010

Golongan Kata


A. Kata Nama

1. Kata Nama Am

Contoh: baju,mimpi, idaman,demokrasi, kemerdekaan.

2. Kata Nama Khas

Contoh: Ahmad, Shah Alam, Majlis Perbandaran Kelang.

3. Kata Ganti Nama

Contoh: saudara, tuan, saya, anda, beliau.

B. Kata Kerja

1. Kata Kerja Transitif- kata kerja yang mesti diikuti oleh objek.

Contoh:

membeli ( makanan ) dibeli

menggunakan (tenaga ) digunakan

mendiami ( kawasan) kudiami

mempereratkan (hubungan) dipererat
(kata kerja transitif aktif) ( kata kerja pasif)

2. Kata Kerja Tak Transitif - kata kerja yang tidak dikuti oleh objek.

Contoh:

bangunan, datang, tersenyum, membesar, terduduk, berkeliaran
( kata kerja tak transitif tak berpelengkap)

tinggal, beransur, berbantalkan
( kata kerja tak transitif berpelengkap)

C. Kata Adjekitif

Kata adjektif menerangkan sifat, rupa atau keadaan sesuatu.

Contoh:

berani, pandai, nakal, kuning, lembut, segar, cetek, rindu, tegas

D. Kata Tugas

kata yang terdiri daripada pelbagai jenis sama ada sebagai penghubung, penerang, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri ataupun tugas-tugas lain.

Contoh:

a. kata hubung: dan, atau, tetapi
b. kata seru: wah, amboi, aduh
c. kata tanya: bagaimana, siapa, bila, berapa
d. kata perintah: sila, tolong,harap
e. kata pangkal ayat: hatta, maka, shahadan
f. kata bantu: akan, pernah, sudah
g. kata penguat: amat, sangat, sungguh
h. kata penegas: juga,lah, tah,pun
i. kata nafi: tidak, bukan
j. kata pemeri: ialah, adalah
k. Kata sendi nama: di, dari, dalam
l. kata pembenar: ya, benar, betul
m. kata bilangan: dua,segala, masing-masing
n. kata arah: atas,situ, dalam
o. kata pembenda: yang, -nya
p. kata penekan: -nya