Friday, July 2, 2010

Deiksis

Deiksis berasal daripada perkataan Yunani yang bererti"menunjukkan atau menunjuk".Deiksis ialah hal atau fungsi yang menunjukkan sesuatu di luar bahasa. Dengan kata lain, dieksis merupakan rujukan sesuatu, seperti benda, tempat atau waktu.

No comments:

Post a Comment