Saturday, July 31, 2010

Penggunaan di dan ke


1. Sebagai kata sendi- di dan ke yang berfungsi sebagai kata sendi untuk menunjukkan tempat atau arah ditulis terpisah daripada kata nama yang mengikutinya.

Contohnya:

di Ave Maria, di Melaka, di seberang jalan
ke jalan lain, ke Rom

2. Sebagai imbuhan- di dan ke yang berfungsi sebagai imbuhan ditulis bercantum dengan kata selepasnya.

Contohnya:

diawasi, dipercepat dikenal pasti
kedua,kehendak, kesemua, kesudahan

No comments:

Post a Comment